სკოლა - ლიცეუმი მუშაობს განათლების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სახელმძღვანელოების მიხედვით. მთელ რიგ საგნებში პედაგოგები იყენებენ დამატებით რესურსებს, რომლებითაც შესაძლებელია ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტების უკეთ ათვისება.