სკოლა - ლიცეუმი გამომდინარე იქედან, რომ პერიოდულად ხდება სხვა სკოლებიდან მოსწავლეთა ახალი კონტიგენტის მიღება, მათ ცოდნაში არსებული ხარვეზების და სკოლა - ლიცეუმის სპეციფიკასთან შეგუების საჭიროებიდან გამომდინარე ტარდება მათთან ინდივიდუალური მუშაობა, მსგავსი საჭიროების კონტიგენტის გამოვლენა ხდება ტესტირების საფუძველზე, კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური მუშაობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ზემოთ დასახელებული პრობლემების აღმოფხვრისათვის საჭირო დროის ხანგრძლივობაზე.