სასწავლებელში მოსწავლეები ჩაირიცხებიან მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის საფუძველზე. I კლასში მიიღებიან ბავშვები, რომელთაც მიმდინარე სასწავლო წლის დასაწყისისთვის შესრულებული აქვთ 6 წელი. სასწავლებელში მოსწავლეები ირიცხებიან გასაუბრების და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე. სასწავლებელში მოსწავლის ჩასარიცხად მშობელმა (კანონიერმა წარმომადგენელმა) უნდა წარმოადგინოს:  განაცხადი სკოლის დირექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);  მოსწავლის დაბადების მოწმობა (ორიგინალი ან ნოტარიული წესით დამოწმებული ასლი - პირადი ნომრის მითითებით);  მშობლის (ან კანონიერი წარმომადგენლის) პირადობის მოწმობის ასლები და საკონტაქტო ინფორმაცია;  მოსწავლის 2 ფოტოსურათი ზომით3*4;  ცნობა ჯამრთელობის მდგომარეობის შესახებ;  ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართები, საკონტაქტო ნომრების მითითებით;  მრავალშვილიანობის, სოციალურად დაუცველის, იძულებით გადაადგილებულის, მარტოხელა დედობის შესახებ ცნობები. სხვა სკოლიდან გადმოყვანის შემთხვევაში მშობელმა (კანონიერმა წარმომადგენელმა) უნდა წარმოადგინოს:  განაცხადი სკოლის დირექტორის სახელზე (ივსება ადგილზე);  ბავშვის დაბადების მოწმობა (ორიგინალი ან ნოტარიული წესით დამოწმებული ასლი - პირადი ნომრის მითითებით);  მშობლის (ან კანონიერი წარმომადგენლის) პირადობის მოწმობის ასლები და საკონტაქტო ინფორმაცია;  მოსწავლის 2 ფოტოსურათი ზომით 3*4;  მოსწავლის პირადი საქმე; სასწავლო დაწესებულების ბეჭდით დამტკიცებული წლიური შეფასება და გაცდენები, შესაბამისი საფეხურის სერტიფიკატთან და დახასიათებასთან ერთად;  ბრძანებიდან ამონაწერი მოსწავლის ამორიცხვის შესახებ, მოსწავლის პირადი საქმე.